PRIVACY STATEMENT PATIËNTEN JTVA

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam (JTVA) streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In dit privacystatement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Bij de JTVA gebeurt dit onder andere in het kader van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst met u, die voortvloeit uit een wettelijke verplichting, namelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Wij bewaren en gebruiken hierbij uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • BSN;
 • Patiëntnummer;
 • Geboortedatum;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres (unieke adres van uw computer).

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, mits wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inschrijven bij de JTVA;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het versturen van facturen;
 • Het versturen van afspraakherinneringen per e-mail en sms;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit privacystatement beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals opgenomen in WGBO. Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om uw gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze website hebben wij mogelijk verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacystatements van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacystatements van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage, rectificatie en kunt u een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@jtv-amsterdam.nl. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de JTVA
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de directeur van de JTVA aan wie u uw klacht kunt voorleggen en bespreken. Komt u met de directeur van de JTVA niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht vervolgens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacystatement? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via mailadres: info@jtv-amsterdam.nl.

Zie ook: privacy statement jtva