Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s op jtv-amsterdam.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de Stichting JTVA op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting JTVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van de Stichting JTVA bevinden zich links naar externe websites. Stichting JTVA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Stichting JTVA
Linken naar pagina’s van jtv-amsterdam.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de Stichting JTVA niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat de Stichting JTVA toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: “https://www.jtv-amsterdam.nl”, met als officiële beschrijving Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van de Stichting JTVA is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van www.jtv-amsterdam.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de Stichting JTVA. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting JTVA.